NG Gemeente Townsview
GELOOF EN GOEIE WERKE
Ds. Christie van ZylOp die vraag : Wat is die doel van die mens ? - is daar seker baie antwoorde. Een van hulle (wat beslis een van die belangrikste is) is waarskynlik die oortuiging dat die doel van die mens sou wees om op God en sy woord te reageer. Dit is presies wat die eerste mense, Adam en Eva moes doen en in werklikheid ook gedoen het ; hulle het op God en sy woord gereageer. Oor die manier waarop hulle dit gedoen het, kan ons 'n bepaalde opinie h en selfs baie kritiek en verwyte slinger, maar dis nie waaroor dit hier gaan nie. Dit gaan hier oor God, die Ewige en Almagtige wat voor alle dinge daar was en toe die mens gemaak het om op Hom en sy woord te reageer. Dit is presies wat alle mense as sy skepsels elke dag van hulle lewens besig is om te doen of hulle dit nou wil weet of nie ; of hulle dit nou wil erken of nie. Maar hoe doen ons dit ? Eintlik is dit baie eenvoudig. 'n Mens reageer op God deur twee dinge :

GELOOF  en GOEIE WERKE !

En hierdie twee dinge staan in 'n bepaalde verhouding met mekaar. Hulle is inderwaarheid ineengevleg, maar laasgenoemde vloei uit eersgenoemde voort ; omdat jy glo, doen jy die dinge wat by die geloof pas en dit is goeie werke.

1.      Kom ons kyk eers na GELOOF.

Alle mense het 'n ingeboude behoefte om te glo. God het ons so gemaak. Maar waarin glo ons ?

God wil h dat ons in Hom sal glo. Daarom openbaar Hy Homself aan ons deur sy Woord en Gees. Hy wil h dat ons Hom sal leer ken vir wie Hy werklik is en Hom dan deur die geloof sal aanvaar. Maar natuurlik glo alle mense nie in God nie. Sommiges glo wel in 'n god, maar 'n ander een as die Een wat die Bybel aan ons voorstel.

Hier gaan dit egter oor geloof in die Drie-enige God wat ons in die Bybel leer ken. Geloof in God veronderstel 'n vooraf kennis oor Hom. 'n Mens kan tog nie in iemand of iets glo as jy nie daarvan weet nie. Daarom is dit vir Christene so wonderlik dat God Homself aan ons bekend maak. Ons noem dit sy openbaring. Die lewe van 'n Christen is dus niks anders nie as 'n opwindende ontdekkingsreis waar hy stap-vir-stap die Here al hoe beter leer ken.

Maar dit is nog nie geloof nie. Daar kom iets kort.

Omdat God 'n persoonlike God is, wil Hy in 'n verhouding met die mens staan. Dit is die rede waarom Hy met die mens sekere ooreenkomste aangaan en aan hom sekere beloftes maak wat almal in die teken van trou staan. God wil deur die mens vertrou word. Daarom kan ons s dat die tweede element van geloof juis vertroue is. Vertroue is die aard van die verhouding wat die Christen met God het. Daardeur s jy dat jy nie net oor 'n bepaalde kennis oor God beskik nie, maar dat jy jouself aan sy genade, liefde en beskikking oorgee en selfs ook aan sy mag, straf en oordeel.

s         Ons kan dus s dat geloof in God die korrekte aanwending van die ingeboude geloofsdrang van die mens is.

s         Of ons kan s dat geloof in God die verbondsgemeenskap tussen die skepsel en sy Skepper is.

s         Daar bestaan ook nog baie ander definisies van geloof en elke gelowige kan sekerlik sy eie weergawe op grond van sy eie unieke geloofsverhouding met God gee.

Die Bybel self het ook baie dinge ten opsigte van geloof te s. Een hiervan is die wonderlike waarheid dat 'n mens slegs deur jou geloof in God van die sonde en dood gered word. (Joh 3:16, Rom 3:28, Gal 2:15,16, Fil 3:9, Heb 11 )

Maar dan leer dieselfde Bybel dat niemand vrygespreek sal word wie se dade nie goed was nie. (Mat 16:27, 25:31-46, Rom 2:6, 2 Kor 5:10, Gal 6:7-9, Jak 2:24, Op 20:13)

Dit wil voorkom asof ons hier met 'n teenstrydigheid te doen het. Hoe kan die Here in dieselfde Bybel op een plek s ons word deur geloof alleen gered en op 'n ander plek dat geloof sonder dade niks beteken nie ? Erger nog : dat daar vir hulle wat nie goed doen nie, geen redding is nie.

Waar pas GOEIE WERKE dan in ?

Prof Adrio Knig bied die volgende verklaring :

Die saak word duideliker as ons onderskei tussen twee soorte werke : wetswerke en geloofswerke. Elke keer wanneer Paulus werke teenoor geloof stel, bedoel hy wetswerke.  Dis die werke wat iemand doen om die guns van God te verdien (Rom 3:28, Gal 2:16, Fil 3:9). Die probleem met wetswerke is dat iemand nie op Christus wil vertrou nie, maar self wil regkom (Rom 2:21).

Maar geloofswerke of goeie werke is iets anders. Hierdie werke word nooit teenoor geloof gestel nie. Dit vloei juis uit die geloof voort. Paulus praat van die geloof wat in dade oorgaan (Gal 5:6). Dit is die werke waarvan Jakobus praat en wat in die oordeel beloon word. Dit is die vervulling van die wet. Hierdie vervulling het die Here van die begin af bedoel as die gestalte wat die volk se geloof moet aanneem. Die vervulling van die wet is dan ook niks anders as om soos God en soos Christus te leef nie. Dis die doel van God wat Christus deur die Gees in ons bereik. Dit is dan ook net 'n ander naam vir die vrug van die Gees.

 *  (Fokus op die 300 geloofsvrae, p 318, Lux Verbi BM, 2001)

'n Redenasie oor geloof en goeie werke mag dus nooit by die werke begin nie, maar by die geloof. Meer nog : dit moet by God begin wat die goeie reeds deur Jesus Christus in ons lewens totstand gebring het. Drop moet die werke volg. Dit moet 'n natuurlike uitvloeisel wees van Gd se goeie werke wat deur die geloof reeds in ons lewens plaasgevind het.

Mense se goeie dade is dus hoogstens 'n antwoord (reaksie) op God se reddingsaksie. Die oomblik wanneer dit 'n doel op sigself word soos om deur eie verdienste in God se guns te probeer kom of watter ander rede ookal, raak ons wettisisties. En dit is juis die gedrag van die Farisers wat so sterk deur Jesus afgekeur is. Goeie werke mag nooit bepaalde eise of standaarde word waaraan 'n Christen veronderstel is om aan te beantwoord nie.

Nou verstaan ons ook sommer waarom Jesus ges het, Hy nie die wet van God totniet gemaak het nie, maar vervul het. (Mat 5:17-20) Die wet van God bly steeds die norm waarvolgens God se kinders reageer op sy genade. En dit in gehoorsaamheid uit dankbaarheid. Goeie werke is die vrug wat vrylik uit 'n nuwe hart kom.

Daarom is dit nie gepas nie en selfs gevaarlik om heeltyd lysies van goeie werke op te stel en jouself gedurig daaraan te toets. Goeie werke omvat jou hele lewe. Dit is gedrag wat deur liefde in jou binneste gewek word en dan in waarneembare en selfs nie-waarneembare dade realiseer. Die Here Jesus s immers dat jou regterhand nie hoef te weet wat jou linkerhand doen nie ; jy het niks om op te roem nie, al is dit wat jy doen hoe goed. Hy s God wat in die geheim sien, sal jou in die openbaar vergoed.

Die doel van die mens is om in God te glo en om Hom met jou hele lewe te verheerlik. Dit doen jy deur geloof en goeie werke uit 'n hart van liefde. Geloof en goeie werke is dus veel, veel meer as 'n belydenis en 'n klompie prysenswaardige daadjies.

Dit is 'n lewenswyse.

"Gee julleself aan God as lewende en heilige offers
wat vir Hom aanneemlik is.
Dit is die wesenlike van die godsdiens
wat julle moet beoefen.
Julle moenie aan hierdie sondige wreld
gelyk word nie,maar laat God julle verander
deur julle denke te vernuwe.
Dan sal julle ook kan onderskei
wat die wil van God is,
wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is.

Rom 12:1,2

Ds Christie van Zyl 
NG Gemeente Townsview